Diagram balíčků

Základní informace

Diagram balíčků (Package Diagram) umožňuje sdružit elementy modelů UML (např. třídy či případy užití) do skupin a mezi těmito skupinami, které se nazývají balíčky, znázornit závislosti. [Fow2003]; [Buch2007]

Typicky se balíčky používají pro sdružení souvisejících tříd. Balíčky mohou být členy jiných balíčků, a tak je možné vyjádřit hierarchickou strukturu. Důležité je, že v rámci jednoho balíčku musí mít třídy vždy unikátní název. Poloha ve struktuře balíčků se pak zapisuje následovně Balíček1 : : Balíček2 : : Třída1 (dle obrázku 4 tedy uzivatelskeRozhrani : : DetailNavrhu). [Fow2003]

Sdružování tříd do balíčků se může provádět buď podle architektury aplikace (uživatelská rozhraní, logika, číselníky – viz obrázek 4), nebo dle různých tematických oblastí (např. leasing, aktiva, zákazník atd. – viz obrázek 6) [Fow2003]

Prvky diagramu

Diagram balíčků je tvořen jednotlivými balíčky (packages) a závislostmi (dependencies) mezi nimi. Kromě klasického „vnořování“ znázorněného na obrázku 4, je možné balíčky modelovat alternativní syntaxí pomocí relace vnoření (viz obrázek 5). [Arl2003]

Doporučení

Dle [Pac2006] a [Kan2004] platí pro diagram balíčků následující doporučení:

  • Balíčky by měly být pojmenovány jednoduchými popisnými názvy.
  • Balíčky by měly být v ostatních diagramech používány pouze v případě, že je zjednoduší.
  • V diagramu balíčků by se neměly vyskytovat žádné cyklické závislosti.
  • Při znázorňování vrstev architektury aplikace by měly být balíčky označeny stereotypy.
  • Před tvorbou samotného diagramu balíčků se doporučuje vytvořit komponentový diagram, který by znázorňoval fyzickou strukturu modelovaného softwaru. Diagram balíčků pak umožní zachytit strukturu logickou.
  • Do stejného balíčku se obvykle umísťují třídy, které jsou na stejné úrovni hierarchie.
  • V diagramech případů užití se balíčky používají především pro seskupení požadavků do souvisejících skupin. Takovéto diagramy by stále měly obsahovat aktéry.
  • Závislost mezi balíčky existuje v tom případě, pokud existuje jakákoliv závislost mezi dvěma elementy v těchto balíčcích.

Příkladový diagram balíčků

Diagram balíčků  

Obrázek 4. Balíček uzivatelskeRozhrani při použití klasické syntaxe

Diagram balíčků  

Obrázek 5. Balíček uzivatelskeRozhrani při použití alternativní syntaxe

Diagram balíčků  

Obrázek 6. Použití balíčků v diagramu případů užití