Diagram přehledu interakcí

Základní charakteristika

Diagram přehledu interakcí (Interaction Overview Diagram) je absolutně novým diagramem zavedeným v UML 2.0. Může být charakterizován jako „varianta diagramu aktivit, která zachycuje tok řízení v rámci systému nebo procesu.“ [Buch2007]

Přínos tohoto diagramu spočívá v tom, že dokáže srozumitelně a přehledně znázornit větvení i souběžnost a zachytit procesy protínající více případů užití. [Arl2008]

Prvky diagramu

Diagram přehledu interakcí má syntaxi velmi podobnou diagramu aktivit, jeho základními prvky tedy jsou uzly (nodes) a hrany (edges). Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma diagramy je to, že uzly diagramu mohou zastupovat další interakce. Ty mohou být znázorněny buď jako diagram (i nteraction element), nebo ve formě výskytu (i nteraction occurrence), který na existující diagram pouze odkazuje. [Arl2008]; [Buch2007]; [Sparxi2009]

Doporučení

Dle [Int2006] a [Arl2008] platí pro diagram přehledu interakcí následující doporučení:

  • U každého vloženého diagramu interakcí (např. Ocenit – viz obrázek 23) by měl být zkratkou označen jeho typ (například sd pro sekvenční diagram).
  • Vložené diagramy interakcí nemusí být pojmenovány.
  • Výskyty interakcí (např. Přihlásit se – viz obrázek 23) mají jako typ obvykle uvedeno pouze klíčové slovoref, a proto musí být jednoznačně identifikovány svým názvem.
  • Čáry života účastnící se interakcí mohou být uvedeny v záhlaví diagramu za klíčovým slovem lifelines (např. lifelines :ProdavacAutobazaru).

Příkladový diagram přehledu interakcí

Diagram prehledu interakci   

Obrázek 23. Diagram přehledu interakcí