Diagram vnitřní struktury

Základní charakteristika

Diagram vnitřní struktury (Composite Structure Diagram) umožňuje znázornit interní strukturu komplexního prvku (třídy, komponenty, případu užití) a zobrazit spolupráci tohoto prvku neboli klasifikátoru s ostatními prvky v systému. Tento diagram byl nově zařazen do UML 2.0 [Buch2007]; [Arl2008]

Diagram vnitřní struktury je poměrně problematickým diagramem, protože různí autoři ho modelují odlišně. Dle Scotta W. Amblera [Coms2006] se tento diagram používá spíše pro znázornění kolaborací mezi klasifikátory (viz obrázek 8a). Jim Arlow [Arl2008] a Martin Fowler [Fow2003] ho chápou především jako způsob zachycení interní struktury klasifikátoru.

Prvky diagramu

Součástí diagramu vnitřní struktury mohou být kromě tříd, komponent, případů užití a rozhraní i části, porty a popřípadě kolaborace.

Části (parts) reprezentují jednu nebo více instancí, které jsou součástí určitého klasifikátoru. Obvykle mohou být ze systému odstraněny ještě před smazáním klasifikátoru, který je vlastní.

Port (port) v diagramu vyjadřuje externě viditelnou součást klasifikátoru, pomocí které probíhá jeho interakce s okolím.

Kolaborace (collaborations) vyjadřují určitou funkcionalitu systému a jsou s ostatními prvky diagramu propojeny pomocí konektorů (connectors) či asociací. [Sparxc2009]; [Coms2006]

Obrázek 8. Prvky diagramu vnitřní struktury

Doporučení

Dle [Sparxc2009] a [Coms2006] platí pro diagramy vnitřní struktury následující doporučení:

  • Pokud to nevyplývá z jeho názvu, je vhodné u klasifikátoru označit jeho roli ve vztahu ke kolaboraci.
  • V některých případech je vhodné vložit celý diagram vnitřní struktury do jedné kolaborace, což umožňuje znázornit, že se diagramy mohou do sebe vnořovat.

Příkladový diagram vnitřní struktury

Obrázek 8a. Diagram vnitřní struktury