Objektový diagram

Základní charakteristika

Objektový diagram (Object Diagram) je snímkem objektů a jejich vztahů v systému v určitém časovém okamžiku. [Buch2007] Z důvodu, že zobrazuje instance tříd, je také nazýván diagramem instancí. Používá se především pro znázornění určité konfigurace objektů či zobrazení vzájemně propojených objektů ve speciálních situacích, kdy je diagram tříd či sekvenční diagram nepostačující. [Buch2007]; [Fow2003] Objektový diagram může být chápán jako speciální případ diagramu tříd vytvářený za účelem zdůraznit vazby mezi instancemi. [Sparxo2009]
Objektový diagram je užitečný také v počátečních fázích projektu pro modelování ukázek problémové domény, které odhalují objekty a jejich vztahy (viz. obrázek 3). Často se také používá pro modelování testovacích případů (test cases) pro ověření správnosti diagramu tříd. [Pen2003]

Prvky diagramu

Objektový diagram se svou notací velmi podobá diagramu tříd či komunikace a obvykle obsahuje pouze objekty (objects) a spojení (connections) mezi nimi. Atributy se u objektů vyznaují pouze v případě, že je to nutné pro jejich jednoznačnou identifikaci, metody se neuvádějí vůbec. [Sparxo2009]; [Obj2006]

Doporučení

Dle [Arl2008] a [Pen2003] platí pro názvy objektů následující doporučení:
1) Pro názvy objektů by měla být používána tzv. VelbloudíNotace, přičemž názvy by měly začínat malým písmenem.
2) Názvy objektů by měly být vždy podtrženy a nejčastěji ve tvaru Objekt:Třída (resp. :Třída).
3) Role objektů by měly být uvedeny pouze v případě, že nevyplývají z názvu objektu či spojení.
4) Uvádění násobností u spojení není nutné.
5) N-ární spojení, která mohou propojit více než dva objekty, by neměla být příliš často používána.

Příkladový objektový diagram

Objektový diagram

Obrázek 3. Objektový diagram