Sekvenční diagram

Základní charakteristika

Sekvenční diagram (Sequence Diagram) je nejvíce používaným diagramem interakcí. „Zachycuje grafický průběh zpracování v systému v podobě zasílání zpráv.“ [Buch2007]

Sekvenční diagram nejčastěji zobrazuje chování a spolupráci jednotlivých objektů v rámci jednoho případu užití. Pro popis chování jednoho objektu napříč více případy užití se používá stavový diagram. [Fow2003]

Prvky diagramu

Zprávy mohou být v sekvenčním diagramu posílány jak mezi jednotlivými objekty, tak i třídami či dokonce aktéry. Proto se prvky, které mezi sebou v diagramu komunikují, nazývají souhrnně klasifikátory (classifiers). [Buch2007] Z každého klasifikátoru vede tzv. čára života (lifeline), která reprezentuje, jakým způsoben se instance určitého klasifikátoru účastní interakce. [Arl2008]

Doporučení

Dle [Seq2006], [Arl2008] a [Buch2007] platí pro sekvenční diagram následující doporučení:

  • Pokud je to možné, měly by být zprávy orientovány zleva doprava.
  • Objekty by se měly pojmenovávat pouze v případě, že na ně chceme v diagramu odkazovat, nebo když v diagramu existuje více objektů stejného typu.
  • Aktéři by měli být pojmenováni stejnými názvy jako v diagramu případů užití.
  • Třídy by měly být pojmenovány stejnými názvy jako v diagramu tříd. Aktér se může jmenovat stejně jako třída.
  • Zprávy by měly být vždy pojmenovány či alespoň označeny stereotypem. Názvy zpráv by měly odpovídat názvům metod, které jsou vyvolány na cílovém klasifikátoru. Pokud je tímto klasifikátorem aktér, postačí jako název krátká charakteristika komunikace.
  • Návratové zprávy se obvykle v diagramu nemodelují.
  • Diagram by měl být doplněn popisem, což značně zvyšuje jeho srozumitelnost.
  • Pokud se ve více sekvenčních diagramech vyskytuje stejná posloupnost zpráv (interakce), je možné použít tzv. mechanismus výskytu interakce. Výskyty interakce odkazují na určitou, již dříve vytvořenou interakci, a není tedy nutné ji stále celou překreslovat do nových diagramů.

Příkladový sekvenční diagram

 

sekvencni_diagram.jpg

Obrázek 20. Sekvenční diagram popisující vytvoření ocenění vozidla

sekvencni_diagram.jpg

Obrázek 21. Sekvenční diagram popisující vytvoření ocenění (grafické znázornění stereotypů)