Stavový diagram

Základní charakteristika

Stavový diagram (State Machine Diagram) „zachycuje jednotlivé stavy objektu a přechody mezi nimi.“ [Buch2007]. Stavové diagramy se používají především pro popis chování určitého objektu napříč více případy užití a jejich vznik je spojen už s prvními objektově orientovanými technikami. [Fow2003]

Prvky diagramu

Základními prvky stavového diagramu jsou stavy, přechody a události. Pokud to CASE nástroj umožňuje, může být diagram ohraničen rámem s názvem objektu. V případě, že se stavy nepohybují v cyklu, měl by diagram obsahovat počáteční (initial state) a koncový stav (final state). [Arl2008]

Stav (state) je dle [Rum2004] „situace v životě objektu, během níž objekt splňuje nějakou podmínku, provádí nějakou operaci nebo čeká na událost.“

Přechody (transitions) představují podmínky pro přechod objektu z jednoho stavu do druhého. V diagramu jsou značeny linií vedoucí od jednoho stavu k druhému. Jejich popis se skládá ze tří základních částí: událost [podmínka]/ akce. K vykonání uvedené akce a přechodu do dalšího stavu může dojít pouze v případě, pokud je při vzniku události uvedená podmínka (guard) pravdivá. Událost (trigger signature) je „specifikací určitého výskytu něčeho v čase a prostoru.“ [Arl2008] Pokud není v diagramu uvedena, znamená to, že přechod do dalšího stavu probíhá automaticky. Na obrázku 19 jsou přechody označeny pouze událostmi (např. posuzování zahájeno). [Arl2008]; [Fow2003]

Obrázek 18. Prvky stavového diagramu

Doporučení

Dle [Sta2006] a [Arl2008] platí pro stavové diagramy následující doporučení:

 • Počáteční stavy by měly být umístěny v levém horním rohu diagramu, konečné stavy v pravém dolním.
 • S výjimkou počátečních a koncových stavů by měly mít všechny stavy jak výstupní tak vstupní přechod.
 • Stavy by měly být pojmenovány jednoduchým popisným názvem.
 • Události je vhodné pojmenovávat slovesem v trpném rodě.
 • Pro lepší čitelnost diagramu je vhodné označení přechodu umísťovat u zdrojového stavu:
  • nad přechod vedoucí zleva doprava
  • pod přechod vedoucí zprava doleva
  • zprava přechodu vedoucího seshora dolů
  • zleva přechodu vedoucího zdola nahoru

Pro podmínky přechodu platí stejná doporučení jako pro podmínky rozhodovacích uzlů diagramu aktivit.

Příkladový stavový diagram

Stavovy diagram 

Obrázek 19. Stavový diagram